Vigersted Forsamlingshus

Vedtægter for Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

§1. Foreningens navn er: Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

§2.  Foreningen er hjemmehørende i Vigersted Sogn, Ringsted Kommune.

 

 

§3. Foreningens formål er at sikre driften af Vigersted Forsamlingshus på god og forsvarlig måde, samt at sikre en rimelig bygningsstandard. Foreningens formål er endvidere at sørge for at huset kan være ramme om så mange fællesskaber som muligt. Fællesskaberne skal være med almennyttige formål til glæde for lokalområdet.

 

 §4. Som medlem kan optages enhver borger, forening og organisation, der ønsker at støtte Støtteforeningens arbejde og formål  samt alle, der ønsker at leje forsamlingshuset, forudsat at man betaler det på generalforsamlingen fastsatte årskontingent.(300 kr. i 2023)

 

§5. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på min. 5 personer og max. 10 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger op til 5 og minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær eller et forretningsudvalg bestående af min. 2 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer og sekretær.

Tegningsret tilfalder formand og kasserer eller et medlem af forretningsudvalget samt kasserer.

Medlemmerne vælges for en toårig periode

 

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned i Vigersted Forsamlingshus.

Indkaldelsen sker ved opslag i Lokalnyt, på Facebooksiderne for Vigersted, Jystrup, Borup og Kværkeby, på vigersted.net, forsamlingshusets hjemmeside, via nyhedsbrev til medlemmer samt ved opslag i Vigersted By med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


På generalforsamlingen har alene fremmødte medlemmer stemmeret.
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Kassereren forelægger regnskabet i revideret form til godkendelse. Foreningens

regnskabsår er kalenderåret.

Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse

Kommende aktiviteter

Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af revisor og suppleant

Eventuelt.

 

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden fremsætter skriftligt krav herom over for bestyrelsen. Generalforsamlingen skal herefter afholdes inden 4 uger med sædvanligt varsel.

 

§8. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 9. Der føres protokol over vedtagne beslutninger på generalforsamling såvel som i bestyrelsen. Protokollen underskrives af henholdsvis generalforsamlingens dirigent og bestyrelsen.

 

§10. Medlemmerne, herunder bestyrelsen, kan ingensinde hæfte personligt, være sig solidarisk, pro rate eller på anden måde, for foreningens forpligtelser.

 

 

§11. Foreningens midler kan, fraset udgift til foreningens drift, alene anvendes i overensstemmelse med §3.

 

 §12. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel formue jævnfør generalforsamlingens beslutning tilfalde almennyttige formål i Vigersted Sogn

 

 

§13. Foreningen opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Vedtaget på generalforsamlingen
20. marts 2023.

Reservation af hus:

 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com

 

Eller på telefon 40 50 50 98

 

Vedrørende udlevering af nøgle:

 

Mathea Jensen

 

Mob. 40 50 50 98

 

Ring senest 8 dage før arrangementet.