Vigersted Forsamlingshus

På denne side kan du altid læse referatet fra seneste generalforsamling.

Se navnene på den nye bestyrelse her.

Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus mandag den 20. marts kl. 19.30.

 

25 medlemmer havde fundet vej til mødet.


1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 Som dirigent valgtes Erling Jacobsen.

2.Bestyrelsens beretning. Formand Anders Piil berettede om de udfordringer, der har været med krige og energipriser. Huset har måttet justere udlejningspriserne, og det har gjort at der har været langt imellem de private udlejninger, men at der ellers er mange arrangementer arrangeret af vores frivillige medlemmer.

     Husets stand er fin, men selvfølgelig er der stadig ønske om at få nyt tag og gulv.

     Bogskab og pakkeboks ved nordgavlen gør, at mange mennesker lægger vejen forbi forsamlingshuset.

     Til slut fortalte Anders at der er sket en reduktion i antallet af brugere.

3. Kassereren forelægger regnskabet i revideret form til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Mathea Jensen fortalte om årets resultat, som er en del lavere end 2021. Dette skyldes især de stigende udgifter til gas, vand og el. Der blev redegjort for nettoomsætning, vareforbrug, markedsføring, administration, likvide beholdninger. På forespørgsel blev det oplyst, at foreningens egenkapital er 680.530 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse. Ingen indkomne forslag. Kontingentet er fortsat 300 kr. om året.

5. Forslag om 3 vedtægtsændringer. Alle tre blev vedtaget og bliver snarest indskrevet i vedtægterne, som kan læses på www.vigerstedforsamlingshus.dk. De handlede om præcisering af de almennyttige formål, fællesskaber, medlemskaber, samt antal bestyrelsesmedlemmer.

6. Kommende aktiviteter.

     Sekretær Torben Jensen fortalte om nedsættelse af arbejdsgrupper, fællesspisninger, støttekoncerter, jubilæum, søndagscaféer, storskærmsarrangementer, kunstudstilling, fondsansøgninger, samt målsætningen om at tagkontoen skal runde 100.000 i 2023.

7. Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer(10). Anders og Michael var på valg og modtog genvalg. Tina er fraflyttet området og er derfor ude af bestyrelsen. Kim Møllebro blev valgt for 2 år.

8. Valg af mindst 2 (5)suppleanter. Martin Henriksen fortsætter som suppleant. Joan Rosendal, Christina Oliveira, Ehsan Daem blev valgt som suppleanter for et år.

8. Valg af revisor og suppleant: Mariann Hansen blev revisor, Erling Jacobsen revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt.

 

Der blev debatteret om der kunne spares lidt på udendørs tænd/sluk lamper.

Det blev debatteret om man kunne søge kommunen om betaling for udendørslyset.

Det blev debatteret om vi kunne undgå at lægge arrangementer på samme dage i de forskellige foreninger.

Der var forslag om faste dage til generalforsamlinger i de forskellige foreninger.

Christina kommer med et forslag.

Der var kommentarer om en større synliggørelse af arrangementer (PR)

Det blev debatteret om der skulle være rabat for medlemmer.

Det blev debatteret om firmaer i lighed med organisationer kan være medlemmer.

 

Underskrevet

 

Erling Jacobsen, dirigent

 

Anders Piil, Formand

 

Torben Dan Jensen, referent

 

Bestyrelsens beretning:

Året 2022 var endnu ikke normalt. Nu er det måske ikke Coronaen, men Putin og Ruslands invasion af Ukraine., der er skyld i at mange føler at de ikke har råd til fest i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset bliver jo også opvarmet med gas, så vi kan også mærke de store prisstigninger. Vi har justeret lidt i priserne med henvisning til de højere gaspriser.

 

Mange fester er blevet aflyst andre bare ikke bestilt.

 

Huset er i en fin stand stand.
Vi har stadig mange områder, der kan og skal forbedres:

Taget over salen – Vi søger fondsmidler, sælger tagaktier og laver arrangementer for at skaffe midlerne. Rigtig mange hjælper til ved at arbejde med arrangementerne til støtte af den kommende tagrenovering.

Gulv – kan forhåbentlig vente til taget er ordnet, men vil vi også søge fondsmidler til at skifte gulvet i store sal og selvfølgelig benytte muligheden til at få isoleret under gulvet..

Vinduer skal udskiftes, men det haster ikke. – Vi har fået skiftet de 3 vestvendte vinduer i store sal (ud mod haven), det skal dæmpe lyden af glade stemmer, sang og musik, så naboerne ikke bliver misundelige.

 

Bogskabet, bliver flittigt brugt. Men vi mangler måske et overblik på, om der er for mange bøger eller andet i skabet. Der har været ødelagt en rude 2 gange i årets løb. Landsbypedellerne (FGU) har repareret skaderne.

 

”Vores” 2 pakkebokse ser ud til at kunne klare behovet i det daglige.

 

Vores ellers så faste brugere er der også sket lidt ændringer hos,
således stopper VIFs billardafdeling 30/3 og
dilettantafdelingen er nede på kun at lave en høstrevy.

Det ville jo være rart at se begge afdelinger rejse sig til fordums pragt og vælde. Rammerne er her i huset, de venter kun på engagerede brugere .