Vigersted Forsamlingshus

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus den 7.6.2021.

Dette var den første generalforsamling under eget tag.

Udover bestyrelsen var 10 medlemmer mødt op.

Valg af dirigent: Peter Hansen blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning v. formand Anders Piil:

Året 2020 stod i Coronaens tegn. De fleste fester blev aflyst, ligesom de faste aktiviteter var begrænsede. Sidste del af året blev præget af forhandlinger med kommunen om overtagelse af ejerskabet. Disse forhandlinger endte som bekendt med at Støtteforeningen overtog huset for en krone. Det betyder så, at ansvaret for bygningens stand er overladt til Støtteforeningen. Henvendelse til kommunen om støtte gav ikke det store resultat.

 I øjeblikket afsøges muligheden for støtte via fonde.

Beretningen blev godkendt.

Kassereren forelagde regnskabet i revideret form. Mathea fortalte, hvorledes regnskabet bliver til. Mathea foretager posteringer og står for den daglige økonomi. Langelinjerevisionen bogfører og står for momsregnskab, samt årsregnskab. Revisor Berit Galberg foretager stikprøvekontroller.

Årsregnskabet viser på trods af aflysninger et resultat på 50.939 kr, hvilket giver en fremgang på 9742 kr. Dette skyldes bl.a. at kirken flyttede mange aktiviteter over i huset, idet præstegården blev ramt af skimmelsvamp. En stigning i medlemstallet på 100 gav også ekstra indtægt.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Kontingent for medlemskab er fortsat 300 kr.

Et forslag om navneforandring blev debatteret. Nu hvor Støtteforeningen ejer huset blev det foreslået at navnet fremover skulle være Vigersted Forsamlingshus. Det blev også debatteret om foreningen i den nuværende konstruktion kan optage lån i tilfælde af at fonde skulle forlange, at arbejdet skal starte indenfor en bestemt tidshorisont.

Bestyrelsen sætter undersøgelser af det juridiske aspekt i gang og fremlægger på næste generalforsamling resultatet heraf. Samtidig kommer bestyrelsen med sit forslag til foreningens navn.

Kommende aktiviteter:

Der ligger ansøgninger klar til Bjarne Jensens Fond og Trelleborgfonden. Ansøgningerne går på hjælp til udskiftning af vinduer i Store sal.

Derudover er der positiv kontakt til Nordeas Her-bor-vi fond og Realdania.

Tag og gulv er på renoveringsplanen.

Vi iværksætter salg af tagaktier, som en slags crowdfunding.

Vi forsøger at arrangere indtægtsgivende arrangementer.

Det skal undersøges, hvad det koster at ordne murværket. Jørgen Gress Nielsen står for sprøjtning mod murbier.

Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:

 Anders Piil, genopstillede og blev valgt for 2 år

Michael  Chiamtantuek, genopstillede og blev valgt for 2 år

Torben Ulrich, genopstillede ikke.

Tina Gundersen indtræder i bestyrelsen.

Suppleanter:

Martin Henriksen

Kim  Møllebro Hansen

 

Derudover består bestyrelsen af

Uffe Larsen

Mathea Jensen

Niels Arentoft

Torben Dan Jensen

 

Valg af revisor og suppleant:

Berit Galberg og Mariann Hansen blev genvalgt

 

Under eventuelt blev der talt om muligheden for et valgmøde. Vi meddeler Landsbyforum, at vi i lighed med andre forsamlingshuse gerne vil have et valgmøde.

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge de store spillere på fondsmarkedet.

Dirigent: Peter Hansen

Referent: Torben Dan Jensen