Vigersted Forsamlingshus

På denne side kan du altid læse referatet fra seneste generalforsamling.

28. marts 2022.

Generalforsamlingen i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus afholdes efter følgende dagsorden:

 

Referat den 29.3.21.

 

17 medlemmer havde ud over bestyrelsen fundet vej til Vigersted Forsamlingshus.

 

Valg af dirigent og stemmetællere. Erling Jacobsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Bestyrelsens beretning.

 

Formand Anders Piil fortalte om de udfordringer Coronaen havde forårsaget.

 

At bestyrelsen fastholder navnet Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

At Bestyrelsen om nødvendigt kan optage lån.

 

Om planerne for renovering, som stadig omhandler tag, gulv og vinduer.

 

Kasserer Mathea Jensen fortalte om de mange aktiviteter, der er opstået også i Coronatiden. De er meget forskelligartede: Fællesspisning, Søndagscaféer, Bankospil, Vinsmagning, Storskærmsarrangementer o.m.a.

 

Sekretær Torben Dan Jensen gjorde status over Fondssøgning, om støtte fra de lokale via tagaktier, om de mange samarbejdspartnere i lokalområdet.

 

 

Beretningen blev godtaget.

 

Kassereren forelægger regnskabet i revideret form til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren i foreningen posterer alle posterne, Langelinjerevisionen står for bogføring og momsregnskab.

 

Regnskabet viste en lille stigning i årsresultatet. Der blev fremsat ønske om flere dtaljer i forbindelse med nettoomsætningen. De ønskede oplysninger blev givet og godtaget. Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.

 

Kontingent er fortsat 300 kr. for en husstand. Der er p.t. 61 medlemmer.

Der blev fremsat ønske om en mere direkte kommunikation i forbindelse med kontingent opkrævning. Fremover vil beskeden om, at det er fornyelsestid komme i en direkte mail, ligesom der vil komme personligt svar, når kontingentet er indbetalt.

 

Langt de fleste af vores medlemmer kommer fra lokalområdet: Vigersted Sogn, Jystrup, Kværkeby, Borup, Ringsted og Benløse.Enkelte kommer længere fra som Brøndby eller Slagelse. Det er i forbindelse med udleje til privatfest. Disse melder sig normalt ikke ind igen, medmindre de har en fest ekstra på programmet.

 

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

Forslag til vedtægtsændring § 6 om indkaldelse: ” Indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen samt ved opslag i Vigersted med 14 dages varsel.” Foreslås ændret til: ”Indkaldelsen sker ved opslag i Lokalnyt, på Facebooksiderne for Vigersted, Jystrup, Borup og Kværkeby, på vigersted.net, forsamlingshusets hjemmeside, via nyhedsbrev til medlemmer samt ved opslag i Vigersted By med mindst 14 dages varsel.”

Ændringsforslaget blev vedtaget og fremover indkaldes altså via Lokalnyt, Sociale medier, Nyhedsbrev og opslag.som beskrevet.

 

Kommende aktiviteter: Fortsættelse af bestræbelserne på at lade huset være rammen om så mange forskellige fællesskaber som muligt.

Fortsættelse af bestræbelserne på at få løst renoveringsplanen.

Planen blev godtaget og det blev understreget at vi fortsat er meget afhængige af frivillig arbejdskraft og initiativtagere uden for bestyrelsen.

 

Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er:

 Uffe Larsen, Niels Arentoft, Mathea Jensen, Torben Dan Jensen. Alle genopstiller.

Martin Romme Henriksen og Kim Møllebro Hansen er på valg som suppleanter.

 

Alle blev genvalgt.

 

Valg af revisor og suppleant. Berit Galberg og Mariann Hansen er på valg.

 

Genvalg

 

Eventuelt.

Formand for Vigersteddilettanten Morten Haburg overrakte Formand for Støtteforeningen Anders Piil en gavecheck på 11.200 kr, hvilket udgør dilettantens overskud i forbindelse med efterårsrevyen.

Der blev fortalt om bestyrelsens planer om en stor fest i forbindelse med Forsamlingshusets 120 års jubilæum i efteråret 2023.

 

 

 

Erling Jacobsen, ordstyrer.                                   Anders Piil, formand.

 

 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

 

Formand: Anders Piil

Næstformand Uffe Larsen.

Kasserer: Mathea jensen

Michael Chiamtantuek

Niels Arentoft.

Tina Gundersen.

Kim Møllebro Hansen: Suppleant

Martin Romme Henriksen. Suppleant.

Torben Dan Jensen: Sekretær.